پروژه های آبخیزداری

تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۱

 

 

 

 

 

 

یکی از قدیمی ترین رشته های اخذ شده شرکت مهندسین مشاور حاسب فارس رتبه: آبخیزداری کشاورزی دامپروری است. در این زمینه این شرکت از سال ۱۳۷۸ اقدام به مطالعه و طراحی و نظارت دهها پروژه های آبخیزداری درسطح کشور به ویژه در استان فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد نموده است. خدمات ارایه شده توسط این مشاور را می توان در دسته های زیر تقسیم بندی نمود.

ا

 

 

 

الف)مطالعات تفضیلی اجرایی:

در این گونه مطالعات، یک حوزه آبریز به طور جامع و ریز‏بینانه مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد که در آن بخش های فیزیوگرافی و توپوگرافی، هواشناسی، هیدرولوژی خاک شناسی و ارزیابی اراضی، زمین شناسی و ژئومورفولوژی پوشش گیاهی، آبهای زیر‏زمینی و کیفیت آب، فرسایش و رسوب، اقتصادی، اجتماعی به عنوان مطالعات پایه به انجام می رسد. در این مطالعات، همه نقشه های پایه در لایه‏های مختلف در محیط GIS تهیه می‏ گردد. سپس با تلفیق نقشه ها و مطالعات انجام شده، سنتز مطالعات صورت پذیرفته و نقشه های کاربردی برای حفاظت آبخیز تهیه می ‏گردد. پروژه های اجرایی پیشنهادی در دو قالب روش های بیولوژیک و طراحی سازه صورت می پذیرد.

 

ردیف نام حوضه مساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ تنگ ارم دهرود ۶۴۹٫۴ بوشهر طراحی هفت بند بزرگ در مسیل های اصلی شامل بیدزرد، چهوک، تلخاب، دره شوری، چشمه آب شیرین، دره چاه شیرین، گوریکا
۲ سد رئیس علی دلواری ۲۵۰ بوشهر در این حوضه به علت شرایط ویژه توپوگرافی و فرسایش های خندقی، عملیات سازه ای صرفاً محدود به بندهای کوتاه بوده است.
۳ دره جعفری چاه مبارک ۶۴٫۸۰ بوشهر بند سنگ و سیمانی به طول ۱۴۰ متر و ارتفاع ۸ متر و حجم مخزن ۴۵۰،۰۰۰ متر مکعب
۴ اهرم ۴۵۲ بوشهر بند سنگ و سیمانی در زیر حوضه B6 به ارتفاع ۵/۹ متر و حجم مخزن ۴۷۰۰۰متر مکعب
۵ ارغون ۷۰ بوشهر طراحی هفت بند به ارتفاع ۳ تا ۶ متر شامل بند سراوان، بند دهنو، بند تنگ بوجه ای، بند سد اسماعیل، بند دو وزه، بند پرواز و بند آبپای
۶ آباد ۱۵٫۵ بوشهر احداث شش بند ۲ تا ۵ متری در مسیل های اصلی حوضه
۷ سدشیدانک فسا ۱۹۲٫۵ فارس بندهای ۵/۲ تا ۵/۵ متری در مسیل های تنگ خشک، صالح آباد، شور آب و آبگرم
۸ پارسل ۲۰ اقلید ۸۰٫۲ فارس بند خاکی به ارتفاع ۸ و طول تاج ۹۴ متر با سرریز سنگ و سیمانی در دره یاعموش بیگی
۹ سمل ۵۱٫۷ بوشهر سد خاکی دیزاشکن به ارتفاع ۲۱ و طول تاج ۱۴۰ متر

 

 

ب)مطالعات موردی:

در این گونه مطالعات بیشترین نگرش بر طراحی سازه‏های هیدرولیکی بر روی مسیل های اصلی به منظور کنترل سیلاب و فرسایش در مرحله اول و تغذیه سفرهای آب زیر زمینی در مرحله بعد صورت می پذیرد. شایان ذکر است که در مطالعات موردی همه بخش های پایه ذکر شده در مطالعات تفضیلی نیز انجام وتلفیق و سنتز مطالعات به همان ترتیب انجام می گیرد.

 

 

ردیف نام حوضه مساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ کورده۱ ۹٫۵ فارس این پروژه شامل بند انحرافی، آبگیر، کانال انتقال، حوضچه ی رسوبیگر، حوضچه تغذیه مصنوعی با دروازه های تخلیه و نیز کانال خروجی از حوضچه دوم به رودخانه می باشد. مجموعه حجم حوضچه های رسوبگیر و تغذیه برابر ۱۳۲۸۶۶ متر مکعب محاسبه شده است.
۲ کورده۲ ۶٫۳ فارس بند تأخیری به ارتفاع مؤثر۶/۶ و طول تاج ۱۰ متر و حجم مخزن ۵۶۱۵۰ مترمکعب
۳ فورگ داراب ۱۵٫۷ فارس بند انحرافی به ارتفاع ۴ متر و ۹ استخر تغذیه مصنوعی به حجم ۳۲۴،۰۰۰ متر مکعب که امکان ذخیره همه آورد ناشی از وقوع یک سیلاب ده ساله با ضریب اطمینان ۱۰ درصد را میسر می سازد.
۴ نصیرآباد درز و سایبان ۴۱٫۲ فارس سد خاکی همگن به ارتفاع ۱۵ و طول تاج ۸۴ متر
۵ بلوچی درز و سایبان ۲۱ فارس آبگیری از رودخانه توسط یک بند انحرافی و کانال انتقال آب به مخزن ۱۰۹،۰۰۰متر مکعبی و نیز احداث یک سد خاکی به ارتفاع ۱۲ و طول تاج۶۴۷ متر و سرریز جانبی به صورت پلکانی به عرض ۲۵ متر و حجم مخزن ۷۷۸،۰۰۰ مترمکعب

 

 

ج)مطالعات مدیریت سرزمین:

این مطالعات با هدف بهره‏برداری بهینه از اراضی ملی و دولتی انجام می‏گیرد. مطالعات پایه در این بررسی با شرح خدمات بسیار مفصل صورت می پذیرد.
د) ارزیابی عملکرد پروژه
این نوع مطالعات به ارزیابی و بررسی تأثیر پروژه های آبخیزداری می پردازد که بر پایه مطالعات تفضیلی- اجرایی در حوزه اجرا گردیده است. هدف از انجام این مطالعات تطبیق دستاوردهای پروژه های اجرا شده با اهداف پیشی بینی شده می باشد. بنابراین در صورت آشکار شدن مغایریت میان دو فاکتور مذکور، راهکارهای جدید اجرایی اعم از بیولوژیکی، بیومکانیکی و یا سازه ای جهت جبران مافات مطالعه، طراحی و ارایه می‏گردد.

 

ردیف نام حوضه ساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ سیف آباد خنج ۲۵۰ فارس پروژه های بیو مکانیکی و بندهای کوتاه رسوبگیر

 

د) ارزیابی عملکرد پروژه

این نوع مطالعات به ارزیابی و بررسی تأثیر پروژه های آبخیزداری می پردازد که بر پایه مطالعات تفضیلی- اجرایی در حوزه اجرا گردیده است. هدف از انجام این مطالعات تطبیق دستاوردهای پروژه های اجرا شده با اهداف پیشی بینی شده می باشد. بنابراین در صورت آشکار شدن مغایریت میان دو فاکتور مذکور، راهکارهای جدید اجرایی اعم از بیولوژیکی، بیومکانیکی و یا سازه ای جهت جبران مافات مطالعه، طراحی و ارایه می‏ گردد.

 

ردیف نام حوضه ساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ حوضه های سد سنا ۱۸۱ بوشهر بهسازی چندین پروژه تغذیه مصنوعی و بندهای بلند

 

هـ) بازنگری مطالعات

چنانچه لزوم به بازنگری یک مطالعات انجام شده در سالهای قبل به دلایل مختلفی چون تغییر در وضعیت حوزه مانند پوشش گیاهی، مورفولوژی، آب و هوا و غیره و یا لزوم نگرش جدید به حوزه از سویه

‏های دیگری که قبلاً مورد توجه نبوده است مد نظر کارفرما قرار گیرد مطالعات بازنگری آن حوزه انجام می‏ گردد.

 

ردیف نام حوضه ساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ خائیز ۱۰۰ بوشهر احداث ۴ بند به ارتفاع ۵/۷ تا ۵/۸ متر در رودخانه های مخدان و خسروی

 

و)نظارت بر طرح‏ها:

همه موارد نظارت بر طرح های آبخیزداری که توسط این مشاور انجام پذیرفته است تنها مشمول پروژه های سازه‏ای بوده است. طراحی بیشتر این سازه ها توسط این مشاور انجام پذیرفته است. در مواردی نیز کل و یا بخشی از طرح هایی که دیگران تهیه کرده اند، توسط این مشاور جهت اجرا اصلاح و تغییر یافته است.

ردیف نام حوضه ساحت کیلومتر مربع کارفرما نتایج اجرایی مطالعات
۱ حوضه های سد سنا ۱۳۵۲٫۳ سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور بهسازی چندین پروژه تغذیه مصنوعی و بندهای بلند

 

*از آنجا که کارفرمای پروژه های آبخیزداری در همه موارد ذکر شده در جدول بالا معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی بوده است. لذا تنها به ذکر نام استان مربوطه اکتفا شده است.
**در همه کارهای انجام شده اگر چه عملیات بیولوژیک، بیومکانیک و آموزشی به عنوان بخشی از روش های اجرایی آبخیزداری به صورت تفضیلی مطالعه شده است لیکن در این جدول به اختصار به ذکر پروژه های سازه ای پرداخته شده است.

سد خاکی مسیل تنگ خون

این سد در استان بوشهر، شهرستان دشتستان، بخش بوشکان واقع شده است. مشخصات فنی این سد شامل دبی طراحی ۱۰۹ متر مکعب در ثانیه معادل با دوره بازگشت ۱۰۰ سال، حجم مخزن ۳۵۰ مترمکعب، عرض تاج ۵/۵ متر، عرض سرریز ۱۹/۳ و طول تاج ۱۳۲ متر می‏باشد.
کارفرما: اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر

 

 

 

پروژه نظارت بر اجرای سازه کنترل سیلات دشت کال لامرد

اجزای طرح شامل:
۱-یک دستگاه بند رسوبگر به ارتفاع ۵ و طول ۵۳ متر که در داخل مسیل اصلی احداث گردیده است.
۲-یک دستگاه بند انحرافی به ارتفاع ۶۸ متر و طول ۶۵ متر که در ۵۰ متری بند رسوبگیر اجرا شده است.
۳-تعداد ۲حوضچه تغذیه مصنوعی به حجم بالغ بر ۲۵۰،۰۰۰ متر مکعب با دبی طراحی ۱۸۹ متر مکعب در ثانیه برای بند انحرافی و ۵/۳۴ متر مکعب در ثانیه برای آبگیری حوضچه ها.
این پروژه با نظارت مهندسین مشاورحاسب فارس در سال ۱۳۸۹ در طی مدت شش ماه اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفت.

 

 

نظارت بر اجرای بندهای سنگ و ملاتی حوزه آبریز کشتو-بشک

حوزه آبریز کشتو- بشک در جنوب غرب شهرستان دشتی در استان بوشهر واقع شده است. در این حوزه چندین بند سنگ و ملاتی به ارتفاع ۴ تا ۶ متر در نزدیکی روستای لاورشرقی ساخته شده است. حجم مخازن این بندها که با هدف کنترل سیلاب از یک سو و تغذیه منابع زیر زمینی از سوی دیگر بنا شده است به بالغ بر پنج هزار متر مکعب می رسد. این پروژه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ آغاز و در شهریور ماه همان سال به پایان رسید.
دراین پروژه مهندسین مشاور حاسب فارس به عنوان ناظر کارگاهی و عالیه، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر به عنوان کارفرما و شرکت کهگیلویه بتن ساز به عنوان پیمانکار عهده دار مسئولیت بوده اند.

 

 

مطالعات جامع آبخیزداری منطقه ارغون و نظارت بر اجرای عملیات آن

حوزه آبخیز ارغون محدوده ای در جنوب غربی شهر برازجان واقع در دهستان پشتکوه از بخش مرکزی شهرستان دشتستان استان بوشهر است. در این حوزه تعداد ۷۲ بند کوتاه رسوبگیر در آبراهههای فرعی و تعداد هفت بند در آبراهه های اصلی و بزرگ آن با مجموع حجم مخزن ۷۷۰۰۰ متر مکعب و دبی طراحی ۸ تا۶۴ متر مکعب در ثانیه اجرا گردیده است که طراحی و نظارت بر اجرای آن به عهده این مهندسین مشاور بوده است. مطالعات حوزه ارغون در سال ۱۳۸۳ انجام و اجرای آن درسال ۱۳۸۵ در طی مدت ۵ ماه صورت پذیرفته است.

سد خاکی دووزه به وسعت ۷ کیلومترمربع یکی از سازه های طراحی شده مطالعات تفصیلی-اجرائی می باشد. دبی طراحی این سد برای دوره بازگشت ۵۰ سال برابر ۵/۶۴ مترمکعب در ثانیه برآورد شده است. سریرز آن جانبی و به صورت پلکانی با سنگ و سیمان ساخته شدهاست. جنس سد از نوع همگن می باشد. ارتفاع بند از روی پی برابر ۱۱ متر، طول تاج آن ۶۱۰ متر و عرض آن ۵ متر می باشد. همچنین طول سرریز برابر ۱۸۰ و عرض آن ۲۲ متر می باشد.
سربندهای سنگ و سیمانی تنگ سراوان: یکی از سازه های طراحی شده مطالعات تفصیلی-اجرائی زیر حوضه ارغون می باشد. این بند به ارتفاع ۷ متر به حجم مخزن ۳۵۰۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۸۴ احداث گردید. دبی طراحی این بند برابر ۳۰ مترمکعب در ثانیه می باشد.

 

پروژه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی سوار غیب

این پروژه شامل یک بند خاکی به ارتفاع ۷ و طول ۳۴۰ متر، یک عدد سرریز لبه پهن سنگ سیمانی به طول ده متر و حوضچه آرامش تیپ یک می‏باشد. حجم مخزن این بند خاکی برابر ۱۲۲۵۰۸ متر محاسبه گردیده است.
این پروژه در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۵ آغاز و در تاریخ ۱۳۸۹/۰۶/۲۶ تحویل موقت گردید مسئولیت نظارت کارگاهی پروژه به عهده مهندسین مشاور حاسب فارس بوده است.
کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس

 

کنترل سیلاب در مسیل های اصلی دهرود سفلی

دهرود نام یکی از دهستان های بخش تنگ ارم در شهرستان دشستستان استان بوشهر می باشد. این دهستان که یکی از قطب های کشاورزی استان بوشهر را تشکیل می دهد در سالهای گذشته تحت تأثیر بهره برداری‏های بی رویه از آبهای زیر زمینی، به شدت رو به خشکی گراییده و کشاورزان و ساکنین منطقه را در مضیقه کم آبی قرارداده است. در راستای جبران بخشی از این کمبود، معاونت آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر، قرارداد مطالعه و طراحی چندین بند برروی مسیل های بزرگ این حوزه را به منظور کنترل و تغذیه سیلاب های منطقه استان بوشهر به این مهندسین مشاور منعقد نمود. این بندها به ارتفاع ۴ تا ۷ متر و طول ۱۲ تا ۸۰ متر بر روی دو مسیل گوریکا و چاه شیرین احداث گردید که نظارت عالی و کارگاهی آن نیز توسط همین مشاور به انجام رسید.

 

 

 

بند خاکی مراد آباد

بند خاکی مرادآباد در شهرستان فیروزآباد در شهرستان فیروزآباد در سال ۱۳۸۸ احداث گردید. نظارت کارگاهی و عالیه این بند به عهده‏ ی این مهندسین مشاور بوده است.
طول تاج این بند ۴۱۹، عرض آن ۵ و ارتفاع آن ۱۴ متر از بستر رودخانه می‏ باشد.
طراحی سرریز سد خاکی را این مهندسین مشاور انجام و بر احداث آن نظارت داشته است.

 

 

سازه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی بیدزرد

این بند یکی از سازه‏های طراحی شده مطالعات تفصیلی-اجرائی حوضه‏ی تنگ ارم-دهرود می‏ باشد. در این طرح سیستم آبگیری از آبراهه اولین مرحله در جهت انحراف آب از حوضچه‏های تغذیه مصنوعی می‏باشد. سیستم برای آبگیری برای حوزه‏ ی بیدزرد شامل بند انحرافی با سرریز اوجی و حوضچه ‏ی آرامش آن، کانال خاکی برای انحراف و هدایت آب به سمت حوضچه‏ ی تغذیه مصنوعی و سرریز پلکانی برای هدایت آب از حوضچه به رودخانه در موارد سیلابی می‏ باشد. حجم آب ذخیره شده در حوضچه تغذیه مصنوعی مذکور ۵۵۰۰۰ مترمکعب برآورد شده است.

 

بند خاکی امامزاده اسماعیل

قرارداد بازنگری مطالعات و نقشههای اجرایی بند خاکی امامزاده اسماعیل و نیز نظارت بر اجرای آن در دی ماه سال ۱۳۸۷ فی ما بین اداره کل منابع طبیعی استان فارس و این مهندسین مشاور منعقد گردید. این بازنگری منجر به تغییر نوع سرریز و طراحی کامل آن توسط این مشاور شد. همچنین تغییراتی در طراحی سد نیز انجام گرفت. اجرای این پروژه در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ آغاز و در آبان ماه سال ۱۳۸۹ به پایان رسید.

با بهره برداری از بند امامزاده اسماعیل، در طی دوره بهربرداری سالانه حجم قابل توجهی از سیلاب های منطقه کنترل و مهار گردیده. و علاوه بر پیشگیری از بروز خطر سیل و تخریب مزارع و باغات منطقه، موجب افزایش چشمگیر سطح آب در چاه های روستای امامزاده اسماعیل گردیده است.

 

 

 

مشخصات شرح مشخصات
جنس بند خاکی از نوع همگن
ارتفاع بند تا تراز تاج ۱۳ متر
ارتفاع سد در تراز سطح نرمال آب ۱۰ متر
عرض بند برروی تاج ۵ متر
عرض بند بر روی بستر رودخانه ۷۵ متر
طول تاج ۶۳۰ متر
حجم مخزن ۷۰۰۰۰۰ مترمکعب
دبی طراحی ۱۳۰ مترمکعب در ثانیه
نوع سرریز جانبی با سرریز آجی و حوضچه آرامش تیپ III
عرض سرریز  ۲۲ متر
طول کانال سرریز ۳۸۰ متر
شیب طولی کانال سرریز ۱:۲۰۰۰
حجم عملیات خاکی ۱۷۰۰۰۰ مترمکعب

 

 

 

 

سد تاخیری تغذیه ای مسیل آب شیرین

بند چشمه آب شیرین به ارتفاع ۱۲ متر و ارتفاع موثر ۹ متر دارای حجم مخزن برابر ۳۷۶۰۰۰ متر مکعب است. انجام مطالعات این بند در قالب قرارداد مطالعات تفضیلی – اجرایی حوضه تنگ ارم – دهرود که در سال ۱۳۸۲ با سازمان جهاد کشاورزی بوشهر منعقد گردید، انجام گرفت.
این بند در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. دبی طراحی این بند برای دوره بازگشت ۱۰۰ سال برابر ۱۲۰ متر مکعب در نظر گرفته شده است. سرریز بند از نوع سنگ و سیمان به طول ۷۰ متر است.

 

 

 

پارسل جی فیروزآباد

پارسل جی یکی از زیر حوضه های رودخانه تنگاب فیروزآباد است که طراحی، نظارت کارگاهی و عالیه ی چندین بند را این مهندسین مشاور به انجام رسانیده است.

 

مطالعه و نظارت بر احداث بند مخدان در حوضه آبخیز خائیزشهرستان تنگستان بوشهر

 

 

 

مطالعه و نظارت بر احداث بند زیر حوضه B6 در حوضه آبخیز اهرم شهرستان تنگستان بوشهر

احداث بند به ارتفاع ۱۲ متر(ارتفاع موثر ۹متر ) و طول و عرض به ترتیب ۲۷و ۱۵متر و حجم مخزن ۵۰۰۰۰ متر مربع

 

 

نظارت بر احداث سد خاکی بارشلو

سد بارشلو یک سد خاکی از نوع همگن است که در حوزه شهری فسا با هدف مهار و کنترل سیلاب‏های حوزه باراشلو ساخته شده است. جریان سیلابی این حوزه پیش از اجرای این سد نواحی غربی شهر فسا را به شدت مورد مخاطره قرار می‏ داد.
طول این سد برابر ۴۱۵ متر، و ارتفاع آن ۵/۱۲متر با عرض ۶ متر برروی تاج می‏ باشد. سد باراشلو با گنجایش ۴۳۰ هزار متر مکعب قادر است تمامی حجم یک سیلاب دوره بازگشت بیست ساله، بدون سرریز را در خود جای دهد.

 

 

نظارت بر احداث بند سنگ ملاتی نعمه

این بند در جنوب شرقی استان فارس و در ۴۵ کیلومتری شهر لامرد نزدیک به روستای نعمه از توابع دهستان شیخ عامر بخش چاه‌ورز از شهرستان لامرد قرار دارد . ارتفاع بند برابر ۱۱/۵ متر و طول آن برابر ۱۰۰ متر با حجم مخزن یک میلیون مترمکعب می باشد . ارتفاع و طول سرریز این بند به ترتیب برابر با ۹ و ۲۵ متر می باشد .

 

 

 

مطالعه و طراحی سازه های تامین آب اراضی دژ سلیمان

در سال ۱۳۸۴ طراحی و اجرای تأمین آب اراضی منطقه دژ سلیمان توسط شرکت آب منطقه‏ ای استان کهگیلویه و بویراحمد به مهندسین مشاور این شرکت واگذار گردید و در سال ۱۳۸۵ به پایان رسید. در این پروژه سازه آبگیر، ایستگاه پمپاژ و بند از شاخص‏ ترین سازه ‏های این پروژه هستند.

 

 

 

 

مطالعه، طراحی و نظارت بر اجرای سد دیزاشکن

بزرگترین سد آبخیزداری درجنوب کشور

 

مطالعات سد دیزاشکن درسال ۱۳۸۷ طی قراردادی که با اداره کل منابع طبیعی استان بوشهر منعقد گردید انجام گرفت و درسال ۱۳۹۰ عملیات اجرایی آن آغاز و طی مدت یکسال و نیم به اتمام رسید. مهندسین مشاور حاسب درطی این مدت نظارت عالیه و مقیم این سد را به عهده داشته است. این سد درطی مدت بهره برداری توانسته است ده‏ها میلیون مترمکعب آب را مهار و کنترل نموده ودر بهبود کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی نقش بسیار موثری داشته باشد.

ارتفاع بند ۲۱
تراز بند در محل تاج ۱۰۴
تراز سرریز (سطح نرمال آب) ۱۰۱
طول ناج بند ۱۴۰ متر
حجم عملیات خاکی بند ۹۵۰۰۰ متر مکعب
نوع سرریز جانبی
جنس سرریز سنگ و ملاتی
دبی طراحی ۳۰۰ متر مکعب در ثانیه
عرض سرریز ۷۰ متر
طول سرریز ۱۲۹ متر
سیستم تخلیه برج آبگیر + لوله تخلیه
حجم مخزن ۲ میلیون متر مکعب

 

هدف از اجرای سد دیزاشکن را درموارد ذیل می‏توان خلاصه نمود:
۱٫ جلوگیری از ورود سیل به اراضی کشاورزی؛
۲٫ پیشگیری از بروز خسارت به مراکز جمعیتی؛
۳٫کنترل فرسایش؛ تغذیه منابع آبرفتی پایین دست