راه سازی و پل سازی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷

مهندسین مشاور حاسب فارس همچنین در گذر ۵ تا ۶ سال گذشته عهده دار طراحی و یا نظارت پروژه های راه های شهری و ارتباطی بوده است این راهها که همگی مربوط به جاده های ارتباطی شهر صدرا می باشد عبارت است از:

۱- راه تنگ جلاب

۲- مسیر دسترسی به باغ شهری صدرا

۳-راه کوهسار صدرا

۴- راه دسترسی به منطقه سلحشوران

۵ -راه صدرا به باجگاه

۶- راه صدرا به دوکوهک

پروژه های راهسازی مطالعه طراحی و نظارت بر عملیات پل هایی که قرارداد آن با مهندسین مشاور حاسب فارس منعقد شده است در قالب رتبه سازه یکی از رتبه های اخذ شده این مهندسین مشاور به شمار می‌آید صورت پذیرفته است این مطالعات موارد زیر را شامل گردیده است :

۱ -مطالعه و طراحی پل برق بهره باغ در شهرستان جم

۲- طرح اصطلاح و تعویض پلی معالی آباد شیراز

۳- طرح کنترل آب شکستگی پل زرگری شیراز

۴ -طرح پل عابر پیاده بر روی رودخانه خشک شیراز در شهرک امام حسین

۵-طرح پل عابر پیاده بر روی رودخانه نهر اعظم در شهر دینکان