سد تاخیری تغذیه ای مسیل آب شیرین

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۴

بند چشمه آب شیرین به ارتفاع ۱۲ متر و ارتفاع موثر ۹ متر دارای حجم مخزن برابر ۳۷۶۰۰۰ متر مکعب است. انجام مطالعات این بند در قالب قرارداد مطالعات تفضیلی – اجرایی حوضه تنگ ارم – دهرود که در سال ۱۳۸۲ با سازمان جهاد کشاورزی بوشهر منعقد گردید، انجام گرفت.
این بند در طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. دبی طراحی این بند برای دوره بازگشت ۱۰۰ سال برابر ۱۲۰ متر مکعب در نظر گرفته شده است. سرریز بند از نوع سنگ و سیمان به طول ۷۰ متر است.