شیلات

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

طراحی مزارع پرورش آبزیان اعم از ماهیان گرمایی، سرد آبی، میگوهای آب شور و آب شیرین و دیگر آبزیان نه تنها یک کار مهندسی و تخصصی در رشته آب است، بلکه به علت رویارویی مستقیم چنین طرح هایی با موجودات زنده و حساسیت فوق العاده آنها به هرگونه تغییر در شرایط محیطی چون: دما، کیفیت آب، میزان اکسیژن و غیره یک کار تخصصی در حیطه علم بیولوژیک نیز به شمار می آید. خوشبختانه کارشناسان این مشاور با طی دوره های تخصصی در این زمینه ها توانسته اند که افزون بر مهندسی آب، آنچه از موارد دیگر نیز در طراحی یک مجموعه مورد نیاز است را کسب نمایند، به طوری که تا کنون پروژه های مختلفی در این زمینه توسط این مشاور به انجام رسیده است.