عمران آب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۶

پروژه های عمران آب مهندسین مشاور حاسب فارس طی حدود ۳۰ سال گذشته طرح های بسیاری را در رسته مهندسی آب با تخصص های

۱ شبکه های آبیاری و زهکشی.

۲ مهندسی رودخانه و سد سازی.

۳ تاسیسات آب و فاضلاب مطالعه .

طراحی و نظارت نموده است در خصوص پروژه های آبیاری و زهکشی می‌توان به ده‌ها پروژه تامین آب اراضی دشت ها کشاورزی شامل تامین آب از با انحراف آب از رودخانه ها از طریق احداث بندهای انحرافی و ایستگاه های پمپاژ همچنین انتقال آب از طریق ایجاد شبکه‌های آبیاری و یا خطوط انتقال آب اشاره نمود همچنین در این رشته تخصص های دیگری چون طراحی پروژه های سرتاجی طراحی پروژه های برق آبی طراحی پروژه های تغذیه مصنوعی طراحی پروژه های شیلات مطالعه پروژه های تعادل بخشی آب های زیرزمینی یا مطالعه پروژه های آمار برداری از منابع آب طراحی پروژه های کنترل سیلاب و دفع رواناب های سطحی می گنجدکه در هر یک از تخصص های مذکور به پروژه‌های متعددی توسط این مهندسین مشاور به سرانجام رسیده است.

در گروه مهندسی رودخانه و سد سازی پروژه های چند و چندینی توسط این مهندسین مشاور مطالعه طراحی و به اجرا درآمده است.

همچنین در گروه تاسیسات آب و فاضلاب می توان به نظارت بر پروژه های اجرای پکیج پیش ساخته تصفیه فاضلاب اجرای خط فاضلاب فاز ۲ شهر جدید صدرا اجرای شبکه آب محور صدرا به دوکوهک اشاره نمود.