بند خاکی مراد آباد

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۱۳

بند خاکی مرادآباد در شهرستان فیروزآباد در شهرستان فیروزآباد در سال ۱۳۸۸ احداث گردید. نظارت کارگاهی و عالیه این بند به عهده‏ی این مهندسین مشاور بوده است.
طول تاج این بند ۴۱۹، عرض آن ۵ و ارتفاع آن ۱۴ متر از بستر رودخانه می‏ باشد.
طراحی سرریز سد خاکی را این مهندسین مشاور انجام و بر احداث آن نظارت داشته است