مطالعات خاکشناسی نیمه‎ تفضیلی

تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

در انجام مطالعات خاکشناسی تفصیلی و نیمه ‎تفصیلی دقیق، طرح‎های متعددی توسط این مهندسین مشاور به انجام رسیده‎است که برخی از آن‎ها در جدول زیر منعکس شده است.

کارفرما نام محدوده استان مساحت (هکتار) نوع مطالعات
سازمان آب منطقه ای فارس سرچاهان و سروچمن فارس ۸۵۰۰ نیمه تفصیلی دقیق ۶۹
سازمان آب منطقه ای فارس دشت دیلم ۶۴۹۰۰ نیمه تفصیلی دقیق  ۶۰
سازمان جهاد کشاورزی فارس اراضی تعاونی تولیدی
کشاورزی فراشبند
فارس ۵۹۷۰ نیمه تفصیلی ۹۲
سازمان آب منطقه ای فارس دشت آسپاس فارس ۲۶۷۰۰ نیمه تفصیلی دقیق  ۱۰۹
سازمان آب منطقه ای فارس دشت سروستان فارس ۲۴۳۰۰ نیمه تفصیلی ۱۱۳