مقاوم سازی سد تأخیری بستانو

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۲

این سد با سازه سنگی ملاتی بر روی رودخانه بستانو ساخته شده در سال چهارم در اثر وقوع سیلاب دچار خسارت جدی گردید. مشاور گزارش آسیب‏شناسی تهیه و طرح مقاوم‏سازی سازه و نظارت بر اجرا را بعهده داشته است.
طول تاج بند ۱۰۵ متر؛ ارتفاع از بستر رودخانه ۵/۱۰ متر و از کف پی ۳/۱۵ متر؛ عرض تاج بند ۳۰/۱ متر.
مقاوم‏سازی شامل: احداث پاشنه و دیوار پشتیبان در پشت‏بند به صورت بتن آرمه؛ اصلاح سازه سرریز و حوضچه آرامش و افزایش ارتفاع بند ۱ متر و افزایش حجم مفید مخزن.
سال ساخت سازه اولیه ۸۱ و مقاوم‏سازی ۸۵
کارفرما : اداره کل آبخیزداری استان بوشهر
آدرس : پارس جنوبی ، روستای بستانو ، مسیل مشرف به فرودگاه عسلویه